ONDERZOEKERS FRAME MAD:

Aline Verstraten
Giovanna Caimmi
Elise van Mourik
Ingel Vaikla
Lieven Van Speybroeck
Ode de Kort
Eleanor Duffin
Patricia Domingues
Griet Moors
Nadia Sels
Arne De Winde
Kris Nauwelaerts
Peter Snowdon
Carla Swerts
Patrick Ceyssens
Tom Lambeens
Sofie Gielis

ONDERZOEKERS FRAME ARCK:

Maria Gil Ulldemolins
Saidja Heynickx
Remco Roes
Kris Pint

PROJECTEN

IMPACT
(Sofie Gielis & Patrick Ceyssens)
Patrick Ceyssens

Van de mimesis in een moment naar een mentale matrix als dynamisch interactief veld van verbanden tussen lagen en krachten binnen een beeld.

Ik ben van mening dat in een hedendaagse context de representaties m.b.t de werkelijkheid enkel nog kunnen gelezen worden als een complexe constructie van tekens, wisselwerkingen tussen betekenislagen, variabele dimensies, mentale verbindingen, veranderende mediumeigenschappen, … en hun onderlinge relaties die op zich nog eens constant onderhevig zijn aan veranderingen.

Een blauwdruk van het artistiek onderzoek.

Dit artistiek onderzoek wenst onbekende parameters in beelden te ontdekken en beschrijven en samen met reeds gekende parameters, in het bijzonder hun interactie en experimentele wisselwerking, te bestuderen.
Vanuit de snijlijnen en kruispunten tussen beeldlagen en beeldanalyses (verbindingen ) wordt aldus op verschillende manieren ( formeel, experimenteel, semiotisch, filosofisch,…) getracht te geraken in het ‘tussengebied’ van indirecte, bewuste en onbewuste beeldelementen om hun vertelling als nieuwe kracht te benaderen.

Daarnaast zullen de elementen buiten het beeld ( omgeving, materiaal van de drager, kader, scheur, …) en de specifieke mediumeigenschappen ( bv. grammatica in fotografie t.o.v schilderkunst ) een specifieke rol gaan spelen in deze matrix.

De wisselwerking tussen de verschillende variabelen en de gewaarwording van dit geheel wordt samengebracht in een matrix en is op die manier ook de broeiplaats voor nieuwe verbanden.
Hieruit kan een uniek beeldanalysemodel uitmonden maar het zal vooral als concept fungeren binnen een nieuw beeldbewust-zijn om kruisbestuivende evolutie tussen associatie, perceptie, buitenbeeld factoren en connotatie te stimuleren.

Dan is er nog de invloed op dit alles van ons connecterend beeldvermogen en ons constant projecterend kijkgedrag. Op die manier kunnen we het onbegrepen beeld leesbaarder maken om vanuit die kennis in nog diepere regionen te geraken als artistiek nieuw speelveld. 

____________

 

From the mimetic moment to a mental matrix as a dynamic, interactive field of links between the layers and forces within the image.

Within a contemporary context I am of the opinion that representations with respect to reality can only be read as a complex structure of symbols and interactions between layers of meaning, variable dimensions, mental connections, changing medium properties, etc., as well as mutual relationships that in theory are always liable to change.

Blueprint for artistic research

This piece of artistic research endeavours to uncover and describe unknown parameters in images along with existing parameters in order to study specifically their interaction and experimental interplay.
Analysis of the image from the intersecting lines and the intersections between the image layers (connections) is therefore attempted in various ways (formally, experimentally, semiotically, philosophically, etc.) in order to get into the ‘intermediate area’ of indirect, conscious and subconscious image elements so their narrative can be approached as a new force.

Moreover, the elements outside the image (surroundings, carrier material, frame, splits, etc.) and the specific medium properties (e.g. the grammar of photography compared to painting) will play a specific role in this matrix.

The interchange between the different variables and the perception of the whole is brought together in a matrix that becomes the breeding ground for new links.
A unique image analysis model can emerge from this, but will mainly function as a concept within a new image-consciousness in order to stimulate the evolution of cross-fertilization between associations, perceptions, external factors and connotations.

There is still an influence on all of this from our connecting powers of imagination and our constantly projected viewing behaviour. This way we are able to make the incomprehensible image clearer so that with this knowledge we can enter into deeper regions as an artistically new environment.